Σήμερα ο διαγωνισμός μίσθωσης του πρώην «409»- Οι αντιδράσεις έπεσαν στο κένο

Κανονικά θα διενεργηθεί, σήμερα, ο ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την μακροχρόνια μίσθωση του πρώην 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου της Πάτρας, αν και μετά τις αντιδράσεις τοπικών φορέων και ειδικά του Δήμου, είναι αμφίβολο αν τελικά θα εκδηλωθεί επιχειρηματικό ενδιαφέρον.

O Δήμος Πατρέων θα μπορούσε να ζητήσει τη μίσθωση του ακινήτου μετά το 2017 που έκλεισε ως νοσοκομείο – βοηθητικό του «Αγίου Ανδρέα», κάνοντας χρήση της κείμενης νομοθεσίας. Στο ΦΕΚ 134 Α του 2016 (άρθρο 13) περί «Αξιοποίησης ακινήτων από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης» αναφέρεται ρητά ότι, κατ΄εξαίρεση η ΥΠΑΑΠΕΔ, μπορεί να συνομολογεί απευθείας και με Δήμους, τους όρους αξιοποίησης εγκαταστάσεων, που βρίσκονται στην περιοχή τους, χωρίς διαγωνισμό και υποβολή προσφορών.

Η παραχώρηση γίνεται πάντα με μίσθωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος Δήμος θα δύναται να υποβάλλει πλήρες βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο και οικονομοτεχνική μελέτη με σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Η δε συμφωνηθείσα αντιπαροχή, αποτιμώμενη σε χρήμα, δεν πρέπει να υπολείπεται του 5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Σήμερα, στον διαγωνισμό που ολοκληρώνεται, η τιμή εκκίνησης του ακινήτου έχει οριστεί στις 216.000 ευρώ ετήσιο μίσθωμα (18.000 € μηνιαίως), με πρόβλεψη αναπροσαρμογής όχι κατώτερη του 5% επί του εκάστοτε διαμορφωμένου μισθώματος, ανά 5ετία.

Λόγω των δαπανών, που θα απαιτηθούν από τον μισθωτή για ανακατασκευή, αναμόρφωση ή για ανέγερση νέων κτιρίων, ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να μην καταβάλλει μίσθωμα για το 1ο έτος ενοικίασης και να καταβάλλει για το 2ο έτος το 50% του μισθώματος.