Ποιοι μπορούν να «κουρέψουν» ή και να αποφύγουν το τέλος επιτηδεύματος

Τη δυνατότητα να γλιτώσουν από την πληρωμή του τέλους επιτηδεύματος έχουν περίπου 900.000 μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Όσοι αύξησαν πέρυσι το προσωπικό τους γλυτώνουν φέτος από τον φόρο, ενώ η ίδια δυνατότητα παρέχεται και φέτος στις επιχειρήσεις. Επίσης, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες δικαιούνται, υπό προϋποθέσεις, είτε απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος είτε καλούνται να πληρώσουν μειωμένο τέλος για τα φορολογικά έτη 2022, 2023 και 2024.

Ειδικά για αυτές τις κατηγορίες κοινή υπουργική απόφαση (214630/3.5.2023) η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την απαλλαγή ή την πληρωμή μειωμένου τέλους επιτηδεύματος. Μάλιστα τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με την απόφαση, απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος δικαιούνται :

-φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες, οι οποίοι είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών κατά το χρονικό διάστημα από την 1η/1/2010 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον:

  • είχαν, πριν από τη διακοπή και έχουν μετά τη νέα έναρξη εργασιών, δηλώσει στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους αναφερόμενους στην κοινή υπουργική απόφαση της περ. γ) του ίδιου άρθρου, και
  • η επανέναρξη εργασιών γίνεται έως και τις 30/6/2023. Όσα φυσικά πρόσωπα υπαχθούν στη ρύθμιση της παρούσας θεωρούνται δικαιούχοι χρηματοδότησης καθεστώτος ενίσχυσης του Έργου με κωδικό 16715 που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης “Ελλάδα 2.0” και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αντίστοιχα μειωμένο τέλος επιτηδεύματος θα πληρώσουν:

-φυσικά πρόσωπα, καλλιτέχνες, δημιουργοί, επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού και χειροτέχνες, εφόσον έχουν δηλώσει στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ως κύριο ΚΑΔ έναν από τους αναφερόμενους στην κοινή υπουργική απόφαση της περ. γ) του ίδιου άρθρου. Το ποσό ανέρχεται σε 400 ευρώ κατ΄έτος.

Ποιοι γλυτώνουν φέτος από το τέλος επιτηδεύματος

Υπενθυμίζεται ότι απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αύξησαν το προσωπικό τους από τον Οκτώβριο του 2022 και μέχρι το τέλος του έτους. Δικαιούχοι της εξαίρεσης είναι φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά), των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν 2 εκατ. ευρώ. Για την εξαίρεσή τους θα πρέπει να έχουν προβεί σε αύξηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τουλάχιστον 3/12 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για τον έλεγχο της εκπλήρωσης του όρου της αύξησης της απασχόλησης, το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων αντλείται από το έντυπο Ε3, και συγκεκριμένα από τον κωδικό (047) του εντύπου. Επίσης, ο μέσος αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της επιχείρησης υπολογίζεται από το Π.Σ. Εργάνη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανά μήνα από το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης για το σύνολο του έτους.

Η ΑΑΔΕ από την πλευρά της, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐουενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις επιχειρήσεις που πληρούν την προϋπόθεση. Εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για το οικείο φορολογικό έτος. Όσες επιχειρήσεις δεν λάβουν το ηλεκτρονικό μήνυμα, λόγω μη διακρίβωσης της πλήρωσης των προϋποθέσεων, δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου.