Κινητοποίηση του ∆ΗΘΕΠΕ Πάτρας στο Υπουργείο Πολιτισµού

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του∆.Σ. «Το∆.Σ.του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας αποφάσισε:

1 . Να καταγγείλει την απαράδεκτη άρνηση της κυβέρνησης για εξαίρεση καιτων ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. από την εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου που επιβάλλει η ΚΥΑ.

 2. Να θεωρήσει αποκλειστικά υπεύθυνη την κυβέρνηση για τα προβλήµατα στο ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και τους κινδύνους στη λειτουργία της ∆ραµατικής Σχολής.

3. Να πραγµατοποιήσει κινητοποίηση έξω από το ΥπουργείοΠολιτισµούκαιπαράστασηστην Υπουργό τη ∆ευτέρα 30 Οκτώβρη, στις 12 το µεσηµέρι, (εφόσον µέχρι τότε δεν δοθεί λύση από το ΓΛΚ), και άµεση συνεδρίαση του ∆.Σ. µετά την κινητοποίηση της ∆ευτέρας. Αίτηµα η άµεση εξαίρεση των ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. από την ΚΥΑ.

Ο ∆ήµος Πατρέων, που µε ενέργειές του έχει ζητήσει συνάντηση(χωρίς ανταπόκριση)µε την Υπουργό για να προωθήσει το αίτηµα του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ., θα στηρίξει και θα συµµετέχει στην κινητοποίηση. Στην κινητοποίηση καλούνται τα µέλη του ∆.Σ., το σύνολο των καθηγητών που δίδασκαν στη Σχολή το 2022-23 και γνώριζαν ότι θα συνεχίσουν να διδάσκουν και το 2023-24, καθώς και το Σωµατείο των σπουδαστών της Σχολής».