Επιχειρηματικά Πάρκα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα – Το σχέδιο δράσης της Περιφέρειας

Ετοιμο είναι το σχέδιο δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την χωροθέτηση 15 επιχειρηματικών πάρκων σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία.

ΜΕΛΕΤΗ

Το σχέδιο αποτελεί τμήμα του Επενδυτικού Προφίλ της Δυτικής Ελλάδας, μιας ολοκληρωμένης μελέτης που περιλαμβάνει την στρατηγική αξιολόγηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, την προτεραιοποίηση των στρατηγικών επενδύσεων, την καταγραφή των ενεργειών ωρίμανσης, τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και πιλοτικές εφαρμογές. Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, έχουν καταγραφεί και αξιολογηθεί τουλάχιστον 66 επενδυτικές ευκαιρίες και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες. Παράλληλα, γίνεται μια καταγραφή δέκα προτεινόμενων επιχειρηματικών πάρκων προκειμένου να χωροθετηθούν οι ενδεδειγμένες περιοχές υποδοχής τους.

ΑΝΑΚΑΜΨΗ

Η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε όλη την Δυτική Ελλάδα, ενώ η χρονική στιγμή θεωρείται ως μια «χρυσή ευκαιρία», καθώς το ΕΣΠΑ και το Σχέδιο Ανάκαμψης, προβλέπει τη χρηματοδότηση τέτοιων υποδομών.
Η μελέτη συνολικά προκρίνει 15 υποψήφιες περιοχές για την Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα τρεις υποψήφιες περιοχές για την Αιτωλοακαρνανία, πέντε υποψήφιες περιοχές για την Αχαΐα και πέντε υποψήφιες περιοχές για την Ηλεία.
Η μελέτη εξειδικεύει σε σενάρια εφαρμογής σε ορίζοντα 12ετίας και σε ορίζοντα 20ετίας, δηλ. η Περιφέρεια σχεδιάζει με ορίζοντα την Δυτική Ελλάδα του 2040 με δεδομένα, ρεαλιστικές εκτιμήσεις και αναλυτικό πρόγραμμα δράσης.

ΣΧΕΔΙΟ

Να σημειωθεί ότι, για τον εντοπισμό των περιοχών υποδοχής Επιχειρηματικών Πάρκων, προηγήθηκε μελέτη σε βάθος, έρευνα και διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς της Περιφέρειας (ΟΤΑ & Επιμελητήρια), αναλύθηκαν τα χωροταξικά δεδομένα που συνθέτουν το πλαίσιο εγκατάστασης των επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα κι έτσι διαμορφώθηκε για πρώτη φορά το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης που αποτελεί ένα στιβαρό, ορθολογικό, ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο πρόγραμμα χωρικού εξορθολογισμού και ταυτόχρονα μια ισχυρή δέσμευση και προβολή της αναγκαίας πολιτικής βούλησης, στη Δυτική Ελλάδα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η συγκεκριμένη μελέτη αναδεικνύει τη στρατηγική θέσης της Δυτικής Ελλάδας κι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εξειδικεύει σε σενάρια εφαρμογής με μεσοπρόθεσμα και μακροπρόσθεσμα σενάρια. Είναι ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός με δεδομένα, ρεαλιστικές εκτιμήσεις και αναλυτικό πρόγραμμα δράσης. Η μελέτη συνολικά προκρίνει υποψήφιες περιοχές για τη χωροθέτηση Επιχειρηματικών Πάρκων στην Δυτική Ελλάδα και θα παρουσιαστεί τις επόμενες εβδομάδες στις τρεις περιφερειακές ενότητες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Από τη μελέτη που έγινε, διερευνήθηκαν οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες που αξιώνουν τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (επιχειρηματικών πάρκων) στη Δυτική Ελλάδα, ενώ καταγράφονται πάνω από δέκα πιθανές εναλλακτικές περιοχές χωροθέτησης, που προέκυψαν μέσα από μια αξιολόγηση των υφιστάμενων αναγκών, ελλείψεων αλλά και δυναμικών – προοπτικών που αφορούν τόσο στις επιμέρους περιοχές όσο και στο σύνολο της Περιφέρειας.
Το σχέδιο αυτό θα αποτελέσει τη βάση για την αναζήτηση ισχυρών οικονομικών κινήτρων και τη διατύπωση προγραμμάτων εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων υλοποίησής του από εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς πηγές.